menu
header image

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Kleine Helden Huis

Het Kleine Helden Huis heeft als doel het gezin na een vroeggeboorte te ondersteunen om terugval op medische zorg te minimaliseren.

Focus

Na een vroeggeboorte volgt een onzekere periode voor het hele gezin. Een kinderarts en gezinscoach hebben hun kennis en ervaringen uit de praktijk uitgewisseld om begeleiding te geven aan het gezin waar de hulpverleners uit het ziekenhuis als de begeleiders uit de thuissituatie samenwerken.

 

Aanpak

Na ontslag uit het ziekenhuis gaan de prematuur en het gezin in een niet-klinische omgeving het vervolgtraject in. De casemanagers medische zorg (neonatologe) en sociaal emotionele zorg (gezinscoach) zijn eindverantwoordelijk voor elke prematuur met hun gezin. Het doel van het vervolgtraject is allereerst het beperken van medische schade bij het prematuur geboren kind en het terugdringen van heropnames op basis van sociale indicatie. Daarbij is het doel om het gezin ondanks de ongeplande start toch een goede doorstart te geven. Door continue afstemming wordt gezorgd voor snelle en juiste diagnoses, behandelplannen en begeleiding op zowel medisch als sociaal emotioneel gebied voor prematuur, ouders en broertjes/zusjes. Preventie is hierbij het sleutelwoord. Snelle en juiste signalering van sociaal emotionele schade bij de prematuur leidt tot eerdere inzet van bijhorende behandelplannen. Door preventief en tijdig sociaal emotionele hulp te bieden aan de ouders zullen depressies, burn-outs en echtscheidingen als gevolg van deze traumatische gebeurtenis beperkt blijven waardoor langdurig uitval in het sociale- en arbeidsproces achterwege blijft.

In deze huiskamer is er alle aandacht, tijd en medische zorg voor de prematuur en het gezin. Met een ‘carrousel’ aan disciplines kunnen wij op één locatie - in een niet-klinische omgeving - alle benodigde, kwalitatief uitstekende medische- en sociaal emotionele zorg bieden. Tevens zorgt deze kring van deskundigen voor snelle signalering met bijhorende behandelplannen waardoor eventuele schade zoveel mogelijk beperkt wordt. Naast deze kwalitatieve medische zorg is er aandacht, tijd, en faciliteiten voor de emotionele ondersteuning van de ouders en de eventuele broertjes en zusjes.

De doelstelling van Het Kleine Helden Huis is het fysiek en mentaal fit krijgen van het gezin waardoor de terugval op de medisch zorg zo klein mogelijk wordt en het gezin de draad van het leven weer kan oppakken.

 

Resultaat

Sinds de opening van Het Kleine Helden Huis in januari 2018 hebben we bij 30% een interventie kunnen verrichten, waarbij we een selectie hebben moeten maken in ernst. We hebben de noodsituaties getackeld. Echter was dit percentage veel hoger geweest bij betere personele bezetting, omdat in de praktijk blijkt dat er een enorme behoefte aan deze vorm van gecombineerde begeleiding is. Door verschillende interventies op maat gemaakt is de terugval op de medische zorg beperkt geweest. In het gezin komt meer rust en er wordt meer teruggekoppeld aan de hulpverleners waardoor Het Kleine Helden Huis sneller kan interveniëren. Ouders zijn weer aan het werk, zijn uit depressies gekomen en de gezinsstructuur is hersteld.

 

Succesfactoren

De patiënt en het gezin staan echt centraal. Door de aandacht en tijd voor ouders en andere gezinsleden maken wij het gezin weer mentaal en fysiek fit, zodat zij de extra zorg en aandacht kunnen geven die nodig is om de kwetsbare prematuren tot gezonde ontwikkeling te brengen. Door het bijeenbrengen van verschillende disciplines kunnen wij - door tijdige signalering - de juiste diagnoses stellen en behandelplannen inzetten, waarbij de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. Samengevat:

 • Eindverantwoordelijkheid en onderlinge continue afstemming tussen casemanager medische zorg en de casemanager sociaal emotionele zorg;
 • Alle betrokken disciplines op 1 locatie met focus op specifieke doelgroep;
 • Direct overleg tussen verschillende disciplines;
 • Directe emotionele- en sociale zorg;
 • Direct aandacht en signalering voor sociale problematiek als gevolg van vroeggeboorte;
 • Minder heropnames;
 • Minder infectiegevaar dan in het ziekenhuis;
 • Geen volle wachtkamers;
 • Geen wachtlijsten;
 • Voor de ouders korte lijnen en directe bereikbaarheid met de casemanagers zodat er snel geschakeld kan worden;
 • Minder depressies en burn-outs bij ouders;
 • Goede sociale kaart door intensieve samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, gemeente, CJG, werkgevers, scholen en patiëntenvereniging;
 • Kennis- en onderzoekscentrum voor specifieke doelgroep;
 • Schakel tussen eerste en tweedelijnszorg d.m.v. samenwerking, hierdoor kunnen kosten beperkt blijven.

Het moment van inzicht tot daadwerkelijk kunnen starten kan soms een drempel zijn. De bureaucratie van de stakeholders zoals o.a. de gemeente vergt veel tijd. Omdat het zo innovatief is, is het lastig voor elkaar te krijgen dat de juiste hulp met de juiste vergoeding op het juiste moment geboden kan worden, waarbij het tijdsdelay een negatieve uitkomst kan hebben. De gezinscoach werkt, in tegenstelling tot de termen psycholoog en maatschappelijk werker, drempelverlagend in het accepteren van zorg. In de kosten zijn deze laatstgenoemden ook veel duurder.

 

Belang voor de zorg in het algemeen

Door het bij elkaar brengen van de medische zorg en de hulpverlening kunnen er sneller en vooral goede resultaten geboekt worden. Momenteel werkt het Franciscus Gasthuis & Vlietland samen met het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC aan het Neonatale centrum in de Beter Keten. In dit samenwerkingsverband wordt geprobeerd de zorg voor pasgeborenen gelijk te trekken op alle drie de locaties. Dit zorgt voor eenduidig beleid en behandeling waarbij ouders niet van slag raken omdat er tegengestelde adviezen gegeven worden. Samenwerking in Het Kleine Helden Huis is een mooi vervolg op de reeds gemaakte start. Er wordt een goede verbinding gemaakt tussen de 1e en 2e lijn en samenwerking tussen de kinderarts en het consultatiebureau zorgt ervoor dat men van elkaar leert. Door deze zorg in Het Kleine Helden Huis te verlenen en niet langer in het ziekenhuis, wordt er in het ziekenhuis meer ruimte voor andere patiënten gecreëerd. Op die manier kunnen wachttijden verkort worden, mits er natuurlijk voldoende geschoold personeel is.

Er wordt een onderzoek gestart naar de effecten van de implementatie van dit zorgtraject waarbij medische en psychosociale uitkomsten maar ook patiënt-gerapporteerde uitkomsten en kosten van Het Kleine Heldenhuis worden geëvalueerd (value-based healthcare). Uiteraard willen we de uitkomsten en de lessen die we hieruit gaan leren delen met de andere ziekenhuizen en zo mogelijk het concept uitbreiden naar andere steden.

 

Video

Details