menu
header image

Deventer Ziekenhuis

REGIONAAL TRANSFERPUNT SALLAND

Van zoeken naar vinden. Bij het Regionaal TransferPunt regel je voor je patiënt de juiste zorgplek in Salland via één loket.

Focus

Het Regionaal Transferpunt (RTP) maakt de zoektocht naar de juiste zorgplek voor de patiënt overbodig. Alle verblijfsvragen in Salland zijn voortaan via één loket te regelen. Van eerstelijns verblijf en revalidatiezorg tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg en respijtzorg. Zeven dagen per week.

Aanpak

Meer grip op de regionale opnamecapaciteit. In één oogopslag zien waar bedden beschikbaar zijn

Het RTP Salland is regisseur in de regio en biedt ondersteuning aan huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp die nodig is om de verblijfvraag van patiënten op te lossen. Dit omvat advies, indicatiestelling, logistiek, overdracht van gegevens en administratieve afwikkeling.

 RTP is een virtueel netwerk. Elk van de netwerkpartners heeft toegang tot dezelfde informatie en kan de verblijfsvraag afhandelen. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en iedere partner heeft daar een aandeel in. De deelnemer die een bed ‘beschikbaar’ meldt, moet ook daadwerkelijk leveren als het coördinatiepunt er aanspraak op maakt. De regie is op een centrale plek georganiseerd, zodat faciliteiten zoals IT goed worden geregeld en de professionals zich volledig kunnen richten op de cliënten en het zoeken naar de best passende plek. Deze centrale regie ligt bij de transferverpleegkundigen van het transmuraal logistiek bureau van het Deventer Ziekenhuis. De applicatie POINT ondersteunt het capaciteitsoverzicht van de bedden in de regio en de transfer en overdracht van patiënten.

Het werkgebied van het Regionaal Transferpunt Salland telt 220.000 inwoners. Het Deventer ziekenhuis en de ruim 15 VVT-instellingen werkt samen met gemeenten, 140 huisartsen (80 praktijken), verslavingszorg, GGZ, VGZ en zorgverzekeraars.

Hoe werkt het precies?

Als een huisarts advies wenst over een patiënt of overplaatsing naar een VVT-instelling nodig acht, belt deze met het Regionaal Transferpunt Salland. Dit platform wordt inmiddels zeven dagen per week (!) bemenst door transferverpleegkundigen. Zij inventariseren de zorgbehoefte samen met de huisarts en adviseren over eventuele vervolgzorg. Soms is extra thuis- of mantelzorg de beste optie. Ook respijtzorg kan in de avonden en weekenden worden geregeld. De transferverpleegkundigen regelen samen met de netwerkpartners alle organisatorische en administratieve taken.

De kosten van het POINT-systeem en faciliteiten worden gefinancierd uit een vaste bijdrage vanuit partijen plus een bedrag per gerealiseerde transfer. De vaste bijdrage wordt volgens een vaste verdeelsleutel in rekening gebracht.

Resultaat

 • De patiënt staat centraal en alles wordt voor hem/haar geregeld. De ontvangende aanbieder staat bij een transfer een patiënt al op te wachten en heeft alle benodigde informatie direct tot zijn beschikking om te starten met zorg.
 • Zijn de acute situaties op de huisartsenpost en SEH waarbij een patiënt niet opgenomen kan worden in een VVT instelling voor kortdurend verblijf gereduceerd naar nihil door realtime inzicht in regionale capaciteit
 • Met het Regionaal Transferpunt Salland worden patiënten direct op het juiste bed geplaatst en krijgen de zorg die zij nodig hebben. Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden of naderhand verhuisd worden door de regio. De netwerkpartner krijgt een passende en volledige indicatie en kan direct starten met de zorg. Het transferpunt ontzorgt. Dit scheelt specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en de zorgverleners binnen de VVT veel tijd. Waren zij voorheen drie tot vijf uur per patiënt bezig om een transfer te organiseren, dankzij het Regionaal Transferpunt Salland is dat nu tweemaal tien minuten. Zij kunnen zich richten op de zorg voor de patiënt.
 • ervaren huisartsen zich volledig ontzorgt om patiënten vanuit de eerste lijn op het juiste moment met de juiste indicatie op het juiste bed geplaatst te krijgen en voelen zij zich volledig verantwoordelijk voor de medische overdracht
 • zijn er geen (onnodige) opnames van met name kwetsbare ouderen via SEH nodig. Het transferpunt organiseert acute verblijfsvragen en maakt steeds meer gebruik van respijtbed.
 • Voor de transferverpleegkundigen is het een verrijking van hun werkzaamheden met veel eigen verantwoordelijkheid. Door transferverpleegkundigen als spil in dit netwerk te positioneren, worden zorgprofessionals efficiënter ingezet en richten zich beter op de zorg voor de patient.
 • Het RTP biedt zorgverzekeraars en gemeente inzicht in de ingekochte capaciteit en doorstroming. Het maakt inzichtelijk of en waar eventueel knelpunten zitten.
 • Het RTP zorgt ervoor dat zorgaanbieders veilig en verantwoord patiëntgegevens digitaal kunnen overdragen. Het geeft regionale zorgpartijen een totaaloverzicht van vraag en aanbod van bedden en dus voor meer grip op regionale opnamecapaciteit.

Succesfactoren

 • Er is veel geïnvesteerd om samen het probleem onder ogen te zien. Het belang van elkaar kennen en vertrouwen is groot waarbij nu iedereen overtuigd is van nut en noodzaak van een centrale coördinatie. De win-win situatie is voor iedereen duidelijk. Gedeeld eigenaarschap is belangrijk: iedereen voelt zich (mede)verantwoordelijk om volledig in het belang van de patiënt te kunnen handelen. De patiënt wil ‘gewoon’ naar de juiste plek geholpen worden. Hoe we dit achter de schermen regelen is ondergeschikt aan het belang van de patiënt.
 • Het is cruciaal om randvoorwaarden als een faciliterend systeem goed te regelen. In deze regio is gekozen voor POINT. Ook met elkaar samenwerken op basis van vertrouwen maakt het vak inhoudelijk leuker en zorgt bovendien voor een efficiënte en effectieve organisatie. Bijv. door het geven van een zelfstandige verantwoordelijkheid om besluiten te nemen aan de transferverpleegkundigen door de (huis)artsen. Betrokken partners houden elkaar scherp in het nakomen van afspraken. ‘Wie aangeeft een plek vrij te hebben, neemt de patiënt aan. Discussie of een patiënt wel of niet kan komen wordt niet gevoerd. Hooguit hoe laat de patiënt welkom is’.
 • De verbinding tussen alle betrokkenen is met het oprichten van het RTP sterk gesteund vanuit de vereniging ZISO (Zorg en Innovatie in Sallland en omgeving) en het programma Salland United. Er bestond dus al een structuur ’waarin de verschillende zorgdomeinen met elkaar praten en samenwerken. 
 • Blijf het hogere doel benadrukken: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Als je het eens bent over wat het beste is voor de cliënt, kun je vanuit een gezamenlijke visie de randvoorwaarden scheppen. Start dus met de inhoud en ga niet te snel over de infrastructuur en de financiering praten. 
 • Er is een kartrekker nodig. een neutraal persoon die niet van een van de participerende instellingen is. Die investeert in de verbindingen en contacten tussen de deelnemende partijen.

Belang voor de zorg in het algemeen

 • De oprichting van het Regionaal Transferpunt Salland geeft antwoord op de snel veranderende zorg. De diverse Hoofdlijnenacoorden noodzaken om steeds meer zorg buiten de muren van het ziekenhuis te leveren. Om de steeds groter wordende groep ouderen, zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Ook als ze een aandoening of ziekte hebben.
 • Niet alleen een ziekenhuis krijgt hierdoor zorgvragen, ook huisartsen, VVT-instellingen en GGZ-aanbieders. Ons Regionaal Transferpunt Salland voert hierin de regie. Dat is een landelijke doorbraak.
 • De belangrijkste drijfveer is ‘kwaliteit’. Als je de juiste zorg op het juiste moment op de op juiste plek wilt kunnen leveren, dan vraagt dat om een breed inzicht in de gehele keten. Alleen op die manier krijg je de knelpunten van capaciteit en in- en doorstroom binnen de regio écht in zicht. Je moet kunnen bieden wat de patiënt nodig heeft. Er zijn bovendien grijze gebieden tussen verschillende domeinen (bijvoorbeeld tussen GRZ en ELV-hoog, of ELV-laag en respijtzorg), en dat vraagt om zorgvuldige afweging van de opties. Een beperkt aanbod zou leiden tot versnippering, opnames op ‘verkeerde’ bedden en meermaals verhuizen van patiënten door de regio. Voor de patiënt en familie een onaangename situatie en het maakt de zorg uiteindelijk ook duurder.
 • Het RTP helpt om de scheiding tussen de ‘silos’ in de zorg te doorbreken.

www.regionaaltransferpunt.nl

 

Details