menu
header image

Bravis

Een goede start en doorgroei van het Bravis Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom door continu te verbeteren. Bekijk onze film!

Focus

Het Moeder & Kindcentrum (MKC) ontstond in 2015 vanuit 4 teams uit 2 ziekenhuizen, op een nieuwe locatie, met een nieuwe zorgvisie voor de patiënt. Het toepassen van de principes van lean is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Aanpak

Heel het team van het MKC (150 medewerkers) en de medisch managers hebben scholing gehad over de leanprincipes om dagelijks onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Tijdens de scholing werd het leanspel gespeeld. De winnaars werden tijdens de nieuwjaarsborrel verrast en beloond met een taart in de vorm van een föhn. De “föhn” staat symbool voor de cyclische verbeteraanpak binnen Bravis.
Er is een Kopgroep van 12 medewerkers opgericht. Alle functiegroepen zijn daarin vertegenwoordigd. Ieder kopgroeplid heeft de Lean Expert training gevolgd. Deze kopgroep is erg actief: zij houdt afdelingsbreed de vinger aan de pols voor het continu verbeter traject, zij stimuleert en monitort de voortgang van lopende initiatieven. Medewerkers kunnen altijd voor vragen en begeleiding terecht bij de kopgroep. Zij brengt 1 x in de 6 weken een nieuwsbrief uit waarin resultaten en aandachtspunten uit “verbeterföhns” gedeeld worden. De Kopgroep krijgt ondersteuning van de leiding van het MKC.
Iedere medewerker heeft de opdracht om verbeteracties op te pakken. Dit heeft een verplicht karakter en is vast onderdeel van de jaargesprekken.
In de “dienststart” worden belangrijke zaken gedeeld: continu verbeteren is onderdeel van deze dienststart (3x per dag). Naast de persoonlijke ideeën van medewerkers worden ook aan de hand van de uitkomsten van structurele klantmetingen en dagelijkse dienstevaluaties steeds nieuwe verbeterpunten opgepakt. In een digitale “kwaliteitsmatrix” wordt bijgehouden welke verbeterinitiatieven er lopen en wat de status is. Zo is voor iedereen inzichtelijk waar aan gewerkt wordt en door wie.
Continu verbeteren is onderdeel van het Bravisbrede dynamisch beleidsplan, het is een prestatie-indicator bij overleg tussen zorgmanager en diens leidinggevende en het wordt gestimuleerd vanuit de Raad van Bestuur.

Resultaat

Sinds de opening van het MKC zijn ruim 100 verbeterföhns gestart, met zeer goede resultaten. Door kritisch te kijken naar de patiënt en diens zorgproces wordt duidelijk wat er beter kan. Dit heeft ertoe geleid dat er meer tijd komt voor de patiënt, de patiëntveiligheid toeneemt en betere kwaliteit van zorg geleverd wordt en de middelen effectief worden ingezet. Voorbeelden van gerealiseerde verbeterinitiatieven ten bate van de patiënt zijn o.a. het organiseren van zelfmedicatie, als standaard met iedere patiënt de zorg te evalueren en goede informatie te geven aan de patiënt over het serviceconcept in het MKC. Daarnaast worden de pijnscores beter bijgehouden en opgevolgd.
Voorbeelden van initiatieven ten bate van de afdelingsorganisatie zijn het vermijden van zoeken, misgrijpen of verspilling van tijd, personen of materiaal. Er zijn markeringen op de vloer aangebracht waar bepaald materiaal dient te staan, de verzorgingskarretjes en voorraadkasten hebben een identieke en vaste indeling. Er zijn overzichtsborden op de units met naam, diensttelefoon en kamertoewijzing. Deurhangers werken als signaal of kamers schoongemaakt moeten worden, stickers geven aan welk linnengoed aangevuld moet worden.

Het Bravis ziekenhuis gaat uit van vier kernwaarden (onderstreept). Zij komen allen aan bod bij het continu verbeteren: Lean werken is een eenvoudige en respectvolle manier van verbeteren. Het heeft positief bijgedragen aan de eenwording vanaf 2015 door de samenwerking en de verbondenheid tussen de collega’s te bevorderen. Dit blijkt uit de sfeer binnen het team. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het goed functioneren van het centrum en ervaren dat ook zo. Er is lef voor nodig om intercollegiaal verbeterpunten te presenteren, te meten en te evalueren. Het verbeterinitiatief stelt de medewerker in de gelegenheid om haar deskundigheid te delen met collegae. Door het wegwerken van ‘verspilling’ komt er op verschillende vlakken tijd vrij, die ten goede komt aan de patiënt.

Succesfactoren

Er zijn duidelijke resultaten geboekt die inspirerend werken voor anderen. En niet alleen voor het team van MKC: vanwege haar gezamenlijke inzet en behaalde resultaten heeft de afdeling de “Bravis Continu Verbeterprijs 2016” gewonnen, zowel de juryprijs als de publieksprijs.
Er zijn zeer gemotiveerde collega’s op het MKC die al veel bereikt hebben. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Met hun behaalde resultaten én hun enthousiasme motiveren zij ook anderen om aan de slag te gaan. Ieder mag een eigen verbeteridee kiezen en daarmee aan de slag gaan. Niet alle initiatieven leiden tot een daadwerkelijke verbetering of worden door collega’s ondersteund. Het is belangrijk om elkaar de ruimte geven om te experimenteren en ook te accepteren dat iets niet werkt. En niet alle goede ideeën kunnen worden gerealiseerd vanwege de financiële middelen.
Het bijhouden van alle initiatieven en daaruit voortvloeiende veranderingen is lastig voor het team van MKC. Met de “kwaliteitsmatrix” is een overzicht beschikbaar gekomen voor iedereen en er is ook informatie beschikbaar via de nieuwsbrieven. Dit heeft het team op het idee gebracht binnen het Bravis ziekenhuis een databank te ontwikkelen waarin de goede ideeën van andere afdelingen inzichtelijk zijn.
Medewerkers vinden het lastig om de stappen van de “verbeterföhn” consequent toe te passen. Men is geneigd om het voorbereiden (nulmeting) en het beoordelen over te slaan en direct te gaan ontwerpen, plannen en uittesten. Daarnaast hebben we moeten leren om klein te denken bij het opzetten van verbeteracties.

Belang voor de zorg in het algemeen

Het verbeterTRAJECT is onze inzending: het gaat om DUURZAAM continu verbeteren. Iedereen kan kleine verbeteracties uitvoeren volgens de methode van continu verbeteren: het hoeft niet veel geld te kosten, het hoeft niet veel extra tijd te kosten, het hoeft geen groot onderwerp te zijn en het past binnen de huidige tijd dat je een proactieve houding aanneemt en dus ook zelf aan de slag gaat om je afdeling en daarmee de zorg te verbeteren. Het is een succesvolle combinatie van het geven van ruimte aan medewerkers en een gelijktijdige verantwoordelijkheid om verbeterideeën te onderzoeken, ontwikkelen en uit te testen. De leiding stimuleert en geeft het kader aan voor continu verbeteren op de afdeling.
Continu verbeteren komt ten goede aan de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg: alles goed georganiseerd hebben zorgt voor veiligheid bij de patiënt en het personeel. Continu verbeteren heeft een positieve bijdrage geleverd aan de samenwerking binnen het team. In een relatief korte periode zijn we van 4 teams uit twee ziekenhuizen gegroeid naar één team met een gedeelde verantwoordelijkheid om de zorg te blijven verbeteren.
Continu verbeteren is ziekenhuisbreed ingevoerd in het Bravis ziekenhuis. Het winnen van de Bravis continu verbeterprijs 2016 was voor ons een mooie bevestiging en beloning. We zijn blij dat we daardoor ook mee mogen dingen naar de NIAZ jaarprijs 2017. We hopen met onze werkwijze en enthousiasme ook anderen te kunnen inspireren!

Document

Download hier ...

Video

Details