menu
header image

Het Oogziekenhuis

Persoonsgerichte zorg door inzet van corneaverpleegkundige

Verbetering van de corneazorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam door inzet van een gespecialiseerde corneaverpleegkundige.

Focus

De toestroom van corneapatiënten (hoornvliespatiënten) naar de cornea-afdeling van Het Oogziekenhuis Rotterdam is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing van de bevolking, maar ook door een tekort aan corneaoogartsen in de Randstad. De wachtlijst voor de corneatransplantatiepatiënten nam toe, met als gevolg dat het aantal polikliniekbezoeken steeg. Door de toename van de wachtlijst en het aantal polikliniekbezoeken hadden de oogartsen onvoldoende tijd om deze patiënten goede voorlichting te geven.

De patiënten die een hoornvliestransplantatie ondergingen, konden voorheen met hun vragen terecht bij de centrale helpdesk. De medewerkers van de helpdesk waren echter onvoldoende onderlegd voor de specialistische vragen voor deze groep patiënten. Dit had als resultaat dat patiënten uiteindelijk tijdens het spreekuur met de oogarts veel vragen hadden.

Ook kwam vanuit patiënten de vraag naar meer informatie over het complexe transplantatietraject. Er was vanuit hen behoefte aan één aanspreekpunt om de groeiende groep patiënten goed te informeren en om de behandelresultaten te verbeteren.

Aanpak

Er zijn in 2014 twee verpleegkundigen opgeleid tot gespecialiseerde corneaverpleegkundigen. Om de kwaliteitsverbetering in de corneazorg te realiseren, zijn deze opgeleide corneaverpleegkundigen ingezet om voorlichting te geven over de hoornvliestransplantatie. De mondelinge informatie die de patiënt sindsdien krijgt, wordt ook schriftelijk meegegeven en gebundeld in een persoonlijke zorggids.

De patiënten met een hoornvliestransplantatie moeten voor een langdurige periode oogdruppels gebruiken. Om de regie bij de patiënten te vergroten, is in de loop van de jaren de voorlichting uitgebreid met een oogdruppelinstructie. Hierbij is aandacht voor de actieve rol van de patiënt bij zijn/haar eigen behandeltraject ter bevordering van de behandelresultaten.

Daarnaast is er een telefonische helpdesk voor corneapatiënten opgericht en een apart e-mailadres aangemaakt, waardoor het voor de corneaverpleegkundige mogelijk is om veel vragen van patiënten direct zelfstandig te beantwoorden. Patiënten kunnen laagdrempelig contact opnemen over medisch inhoudelijke vragen, onduidelijkheden of klachten. De corneaverpleegkundige beantwoordt al deze vragen en bespreekt deze, indien nodig, met de oogarts.

Resultaat

In 2017 is de rol van de corneaverpleegkundige geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten die een hoornvliestransplantatie ondergingen uitermate tevreden zijn met de hoeveelheid informatie en aandacht die ze ontvangen hebben. De inzet van de corneaverpleegkundige heeft geleid tot meer actieve betrokkenheid van de patiënt en zijn familie. De patiënten krijgen meer inzicht in hun behandelproces en ziektebeeld, waardoor ze tijdig kunnen reageren op gezondheidsveranderingen. Na de voorlichting kunnen patiënten en hun familie op een laagdrempelige manier contact opnemen met de corneaverpleegkundige.

Daarnaast is er door het efficiënt inrichten van het voorlichtingsproces ruimte ontstaan voor de oogartsen om te reageren op de zorgaanvragen van nieuwe patiënten. Ook is de samenwerking tussen de corneaverpleegkundigen en corneaoogartsen verbeterd.

Nu de inzet van de corneaverpleegkundige in het transplantatietraject zou positief is gebleken, zijn ook andere taken naar hen verschoven. Zij geven nu o.a. voorlichting over het gebruik van eigen serumdruppels, de UV-crosslinking behandeling bij keratoconus, en maken medicatielijsten aan voor patiënten bij wie anders therapieontrouw dreigt.

Succesfactoren

  • De patiënt krijgt betere voorlichting en aandacht, waarbij een actieve bijdrage van patiënt en familie wordt gestimuleerd.
  • De therapietrouw en zelfregie bij patiënten is volgens de corneaverpleegkundige toegenomen.
  • De patiënt en zijn/haar familie kunnen laagdrempelig communiceren met de verpleegkundige.
  • Angsten bij de patiënt worden verminderd door inzicht in het ziektebeeld en verloop van de behandeling.
  • Realisatie van kwaliteitsverbetering en efficiënt werken, waardoor de corneaverpleegkundige nu dus ook ingezet is voor andere groepen patiënten van cornea dan alleen hoornvliestransplantatiepatiënten.
  • Er is ruimte ontstaan voor nieuwe zorgvragen, omdat de voorlichting en een deel van de administratieve taken van de oogarts zijn overgenomen door de verpleegkundige.

Belang voor de zorg in het algemeen

De verpleegkundige en arts zijn van grote waarde als ieder van hen zich bezighoudt met de eigen expertise. De inzet van een gespecialiseerde verpleegkundige zorgt ervoor dat patiënt adequate begeleiding krijgt bij complexe behandeltrajecten. Er is meer aandacht voor persoonsgerichte zorg door elke patiënt gepaste voorlichting en advies te geven die aansluit bij eigen situatie.

Door dergelijke vormen van taakherschikking is er niet alleen meer aandacht voor de patiënt, maar kunnen wachtlijsten in de zorg ook worden ingekort en zodoende meer patiënten worden geholpen.

 

 

Details